Giới Thiệu Sách

Phong tục tập quán thờ cúng trong mỗi gia đình là một phần của văn hóa dân tộc, nó gắn bó sâu sắc với mọi lớp người trong đời sống xã hội. Phong Tục Thờ Cúng Của Người Việt nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu văn hoá phong tục cổ truyền Việt Nam của đông đảo bạn đọc. Hy vọng cuốn sách sẽ góp phần làm giàu thêm kiến thức của bạn đọc về văn hoá Việt Nam dưới góc độ phong tục tập quán cổ xưa của ông ta cha.

I. Tục thờ cúng trong gia đình

II. Các lễ Tết trong năm.

III. Các nghi thức lễ khi làm nhà.

IV. Tục cưới hỏi.

V. Một số tập tục đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

VI. Tang ma.

VII. Nghi lễ dâng hương tại các đền, phủ.

VIII. Nhgi lễ dâng hương lễ phật tại chùa.

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."